مارس 7, 2020
ساخت بیمارستان صحرایی

اتاق استریل با اسپیس فریم

اتاق استریل با اسپیس فریم، و چگونگی استفاده از آن در مراکز عمومی و علت استفاده از آن در هر مرکز و طریقه ی عملکرد این اتاق استریل با اسپیس فریم توضیح داده شده است.